Przewiń do treści
ARTYKUŁ

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@itgirls.org.pl
  Administrator przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od swoich klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19.) mają charakter danych osobowych.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

  Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:

  a) zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;
  b) dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi;
  c) minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu;
  d) prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby;
  e) ograniczony czas przechowywania danych;
  f) integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO została spełniona tj.

  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych.

  Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, miasto zamieszkania, adres e-mail, nazwa i adres placówki przedszkolnej oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisach internetowych Administratora (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a. rejestracji na stronie internetowej i korzystania ze strony internetowej na zasadach opisanych w Regulaminie strony internetowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b. związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest w szczególności tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz obrona przed roszczeniami skierowanymi w kierunku Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora, a także ich ciągłe udoskonalanie. Dodatkowo Państwa dane są przetwarzane w celu rozpatrywania zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d. przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  e. w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  Jak z powyższego wynika Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia swoim klientom usług marketingu przedsięwzięcia reklamowanego na stronie internetowej, jak i przekazywania materiałów szkoleniowych związanych z rzeczonym przedsięwzięciem i podejmowania wszelkich czynności związanych ze świadczeniem tych usług, dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, a także przekazania informacji odpowiednim podmiotom w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego Państwa.

  Co więcej, przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim.

  Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Spółki, ujawnionym w KRS.
 6. Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza rejestracji w serwisie, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną, w szczególności w formie newslettera, wyrażając zgodę na kontakt poprzez urządzenia komunikacyjne (np. telefon) lub w momencie korzystania z naszego serwisu. Jednocześnie samo otworzenie strony internetowej powoduje zebranie danych osobowych Państwa dotyczących.
 7. Odbiorcy danych osobowych.

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

  a. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
  b. współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook, jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
  c. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego przez Administratora.
 9. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w Polityce Prywatności Administratora.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w przedmiotowej polityce. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Państwa temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji.
 10. Okres przechowywania danych.

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest różny w zależności od celu w jakim dane są przetwarzane:

  a. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane do czasu otrzymania przez Administratora informacji o wycofaniu przez Państwa zgody. Z uwagi na fakt, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, to można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, Administrator przetwarza dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  c. zgodnie z przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych przez określony w tych przepisach czas,
  d. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

  W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Administratora usługach Państwa dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.

  W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na pozostawienie danych osobowych w bazie danych Administratora Państwa dane przechowywane są do czasu cofnięcia przedmiotowej zgody, nie dłużej niż przez 60 miesięcy od daty jej wyrażenia, a wówczas podlegają usunięciu w przeciągu 1 miesiąca po jej cofnięciu.
 11. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych.

  Przysługuje Państwu prawo do:

  a. dostępu do treści swoich danych,
  b. żądania sprostowania danych,
  c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
  d. uzyskania kopii swoich danych,
  e. przeniesienia danych osobowych,
  f. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
  g. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
  h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.

  W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@itgirls.org.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.
 12. Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”.

  Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Państwa danych do takich celów.

  W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@itgirls.org.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.
 13. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracji w serwisie jako wymaganych jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym i jest wyodrębnione na formularzu. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi rejestrację w serwisie. Podanie pozostałych danych osobowych, w szczególności zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody oraz nie jest niezbędne do rejestracji w serwisie. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 14. Polityka prywatności.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej Polityce Bezpieczeństwa Informacji dostępnej pod adresem: https://itgirls.org.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji
 15. Wykorzystywanie plików cookie.

  Strona internetowa Firmy korzysta z plików cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarek, z jakich korzystają użytkownicy strony w czasie jej przeglądania.

  Pliki cookie zawierają krótkie fragmenty tekstu, jaki odczytywany jest tylko przez te strony, które je przesyłają. Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają ustalić częstotliwość odwiedzin na stronie, a także jakie elementy najbardziej interesują użytkowników. Wszystkie dane wykorzystywane są na potrzeby lepszego dostosowania serwisów www do potrzeb użytkowników, poprawy funkcjonalności serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Wykorzystywane pliki nie mogą stanowić źródła wirusów lub innych złośliwych oprogramowań (malware), które mogłyby stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.

  Każdy odrębny cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:

  a. nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;
  b. unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;
  c. terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);
  d. wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.

  Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:

  a. rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;
  b. stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;
  c. przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.

  Wszyscy użytkownicy serwisów Firmy mogą w każdym, dowolnym momencie wstrzymać przesyłanie danych do naszych serwisów. W tym celu należy wykasować pliki cookie, jakie zostały zapisane przez nasz serwis na ich urządzeniach końcowych. Wykasowanie plików cookie należy wykonać poprzez wprowadzenie zmian w aktualnych ustawieniach użytkowanej przeglądarki internetowej.

  Więcej informacji na temat plików cookie i zmian ustawień odnaleźć można przy poszczególnych przeglądarkach, a w tym: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

  Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.

  W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648 t.j. z dnia 2022.08.05), a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.

  Więcej informacji dotyczących plików cookie można odnaleźć na stronach: (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) oraz (http://wszystkoociasteczkach.pl/).
 16. W jaki sposób zabezpieczamy państwa dane osobowe.

  W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Administratora są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.
 17. Zmiany naszej klauzuli informacyjnej.

  Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przedmiotowej klauzuli informacyjnej, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w klauzuli informacyjnej oznaczane będą datą.
IT Girls