Przewiń do treści
ARTYKUŁ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

strony internetowej https://itgirls.org.pl/intel-aktualizuje-bajki/

Obowiązuje od dnia 20.09.2022 roku.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną strony internetowej https://itgirls.org.pl/intel-aktualizuje-bajki/ (dalej jako: „Regulamin”), określa prawa i obowiązki Użytkownika Strony internetowej, Użytkownika niezalogowanego oraz Usługodawcy, związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony internetowej https://itgirls.org.pl/intel-aktualizuje-bajki/.
 2. Właścicielem Strony internetowej jest Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie
  ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa
 3. Niniejszy Regulamin określa również zasady ponoszenia odpowiedzialności zarówno przez Usługodawcę jak i poszczególnych użytkowników Strony internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej https://itgirls.org.pl/intel-aktualizuje-bajki/ – w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie, jak i w wersji papierowej w siedzibie Usługodawcy.
 5. Użytkownicy Strony internetowej są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Usługi świadczone przez Usługodawcę, świadczone są zgodnie z przedmiotowym Regulaminem i na jego podstawie.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Strony internetowej.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Strony internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią ze zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie prawa do Strony internetowej mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Na Stronie internetowej prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Strony internetowej – rozumie się przez to stronę internetową https://itgirls.org.pl/intel-aktualizuje-bajki/.
 2. Usługodawcy – rozumie się przez to Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie
  ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, korzystająca z funkcjonalności Strony internetowej;
 4. Danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której Dane dotyczą”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Pracowniku Usługodawcy lub Pracownikach Usługodawcy – rozumie się przez to osobę zatrudnioną u Usługodawcy na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia), przedsiębiorcę wykonującego działalność osobiście i jednoosobowo na rzecz Usługodawcy (w tym w ramach umów o współpracy), osobę odbywającą praktyki, stażystę, osobę skierowaną do pracy w ramach umów z agencjami pracy tymczasowej, wykonującą pracę związaną m.in. z przetwarzaniem danych osobowych u Usługodawcy;
 6. Rozporządzeniu lub RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1);
 7. Ustawie o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19);
 8. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29);
 9. Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14);
 10. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03);
 11. Usługach – rozumie się przez to czynności faktyczne oraz prawne świadczone przez Usługodawcę w zakresie obejmującym działanie Strony internetowej.
 12. Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika – Użytkownik Strony internetowej będzie mógł przesłać z poziomu Strony internetowej następujące dane (zwane dalej Danymi z formularza):
  1. Formularz dla materiałów do pobrania:
   1. Dla rodzica: imię i adres email;
   2. Dla przedszkola: imię, adres email, nazwa przedszkola, ilość dzieci w grupie;
  2. Formularz zgłoszenia na bezpłatne warsztaty:
   1. Dla rodzica: imię i nazwisko, nazwa przedszkola, miasto, numer telefonu, adres email;
   2. Dla opiekuna w przedszkolu: imię i nazwisko, nazwa przedszkola, miasto, numer telefonu, adres email;

§ 3 ZASADY DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa ma charakter informacyjny. Składa się z części ogólnodostępnej oraz formularzy umożliwiających otrzymanie materiałów do pobrania lub zgłoszenia przedszkola do uczestnictwa w warsztatach.
 2. Strona internetowa oraz zasoby Strony internetowej udostępniane są Użytkownikom bezpłatnie.
 3. Z Strony internetowej w części ogólnodostępnej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer osobisty lub urządzenie mobilne komunikujące się z publiczną siecią Internet i obsługujące technologie stron internetowych.
 4. W celu korzystania z Strony internetowej nie jest wymagane założenie konta.
 5. Aby korzystać ze Strony internetowej niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer, smartfon, tablet lub inne) wyposażonego w przeglądarkę internetową i posiadającego dostęp do internetu.
 6. Wszelkie materiały udostępniane na Stronie internetowej, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Usługodawcy, bądź podmiotów z którymi Usługodawca zawarł stosowną umowę.
 7. Dostęp do niektórych treści Strony internetowej może wymagać instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych takich jak Java, Flash i innych.
 8. Do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Strony internetowej konieczne jest włączenie obsługi plików Cookies. Więcej informacji na temat Cookies Użytkownik znajdzie w „Polityce Cookies”.

§ 4 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ

 1. Do uruchomienia i prawidłowego działania Strony internetowej niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Strony internetowej, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
 3. Do zamieszczania informacji oraz materiałów na Stronie internetowej uprawniony jest wyłącznie Usługodawca. Osoby te mogą dokonywać zmian w zasobie Strony internetowej, w tym usuwać określone informacje i materiały bez uprzedniego zawiadomienia. Użytkownicy mają prawo wyłącznie do korzystania z Strony internetowej w ramach oferowanych przez nią funkcjonalności.
 4. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdująca się w zasobach Strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.
 5. Jakiekolwiek odniesienia do innych stron internetowych (linki) nie stanowią wskazania właściciela do ich użytkowania przez Użytkowników Strony internetowej.
 6. Użytkownik, który decyduje się na wypełnienie Formularza, zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych informacji oraz danych osobowych.
 7. W przypadku wystąpienia awarii lub innego rodzaju zakłócenia w dostępie do Strony internetowej Usługodawca zastrzega sobie prawdo do każdorazowego, przejściowego zaprzestania udostępniania Strony internetowej z przyczyn technicznych, związanych z pracą wykorzystywanych urządzeń do obsługi Strony internetowej. Usługodawca oświadcza, iż podejmie wszelkie kroki zmierzające do jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności Strony internetowej w razie awarii i w celu zminimalizowania jej skutków.
 8. Usługodawca ma prawo do powstrzymania się od udostępniania Strony internetowej, w tym do jej całkowitego usunięcia z przestrzeni internetu w sytuacji naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu, czy też wykorzystywania Strony internetowej do czynności naruszających przepisy prawa. W przypadku dokonania przez Użytkownika Strony internetowej jakichkolwiek naruszeń Usługodawca ma prawo do podjęcia wszelkich prawnie dozwolonych czynności w celu dochodzenia roszczeń zarówno własnych jak i innych Użytkowników Strony internetowej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, jak i programów, systemów i Strony internetowej do tego wykorzystywanych bez konieczności zmiany przedmiotowego Regulaminu.
 10. Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerw w pracy Strony internetowej niezbędnych do jej konserwacji lub aktualizacji.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Strony internetowej zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności obowiązującymi w ramach korzystania z Strony internetowej.
 13. Korzystanie przez Użytkownika z Strony internetowej w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 14. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Strony internetowej.
 15. Użytkownik korzysta z Strony internetowej dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 16. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Strony internetowej, w szczególności w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Strony internetowej.
  § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy lub też innym Użytkownikom wynikającej zarówno z winy umyślnej jak i winy nieumyślnej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani osób trzecich za działania i zaniechania w związku ze Świadczeniem Usług w Strony internetowej, za wyjątkiem naruszeń spowodowanych z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy.
 3. Użytkownik zwolniony jest z powyższej odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie przez Niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie usług było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania z Strony internetowej przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w funkcjonowaniu i dostępie do Strony internetowej spowodowane czynnikami zewnętrznymi, którym nie mógł przeciwdziałać ani przeszkodzić, w tym zawinionym przez Użytkowników lub osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikom na skutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie może ponosić jak siła wyższe czy też działania i zaniechania osób trzecich, nad którymi nie sprawował bezpośredniej kontroli.
 7. Wszelką odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak i za podanie nieprawdziwych, fałszywych czy nieaktualnych danych ponoszą Użytkownicy, zwalniając tym samym z tej odpowiedzialności Usługodawcę.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dot. świadczonych przez Usługodawcę Usług. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każdorazowa reklamacja, po jej prawidłowym złożeniu została rozpoznana w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, o czym zawiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej.
 2. Dokument stanowiący zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne oznaczenie osoby wnoszącej reklamację, opis czego taka reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające daną reklamację. Przedmiotowy dokument winien być wysłany za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Musi on zostać opatrzony tytułem Reklamacja.

§ 7 FORMULARZ

 1. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej może wypełnić i przesłać z poziomu Strony internetowej formularz zgłoszeniowy, zawierający następujące dane:
  1. Formularz dla materiałów do pobrania:
   1. Dla rodzica: imię i adres email;
   2. Dla przedszkola: imię, adres email, nazwa przedszkola, ilość dzieci w grupie;
  2. Formularz zgłoszenia na bezpłatne warsztaty:
   1. Dla rodzica: imię i nazwisko, nazwa przedszkola, miasto, numer telefonu, adres email;
   2. Dla opiekuna w przedszkolu: imię i nazwisko, nazwa przedszkola, miasto, numer telefonu, adres email;
 2. Przesłanie formularza umożliwia otrzymanie materiałów do pobrania, wyszczególnionych na Stronie internetowej.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału przedszkola w bezpłatnych warsztatach umożliwia rejestrację danego przedszkola na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Fundację IT Girls, KRS: 0000921737, NIP: 1182228955, REGON: 38998779500000, ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa.
 4. Przesłanie formularzy wymaga podania danych osobowych, co powoduje iż niezbędne jest wyrażenie stosownej zgody na ich przetwarzanie, po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną” oraz „Polityką Bezpieczeństwa Informacji” Usługodawcy.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach Strony internetowej określa Polityka Bezpieczeństwa Informacji Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie oraz Klauzula Informacyjna umieszczona na Stronie internetowej, na których treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@itgirls.org.pl.
 4. Korzystając z Strony internetowej, Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Strony internetowej, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
 5. Szczegółowe informacje o udostepnieniach danych zawiera „Polityka Bezpieczeństwa Informacji” Fundacji IT GIRLS z siedzibą w Warszawie oraz „Klauzula Informacyjna” umieszczona na Stronie internetowej, na których treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
 6. Szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych prawach, zawiera „Polityka Bezpieczeństwa Informacji” Fundacji IT GIRLS z siedzibą w Warszawie oraz „Klauzula Informacyjna” umieszczona na Stronie internetowej, na których treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia jego wprowadzenia. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i z każdego z powodów.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona Użytkownikom poprzez jej wyświetlenie w Strony internetowej. Zmiany wchodzą w życie z datą wskazaną przez Usługodawcę w rzeczonej informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Regulamin korzystania z Strony internetowej podlega prawu polskiemu i został sporządzony w języku polskim, który jest językiem właściwym do interpretacji jego postanowień.
 4. Wszelkie spory związane działaniem Strony internetowej, jak i dot. Regulaminu rozpoznawać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Z Usługodawcą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@itgirls.org.pl.
 7. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Polityka Bezpieczeństwa Informacji” Fundacji IT GIRLS z siedzibą w Warszawie oraz „Klauzula Informacyjna” umieszczona na Stronie internetowej.

§ 10 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 2. Każdy odrębny cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:
  a) nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;
  b) unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;
  c) terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);
  d) wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.
 3. Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:
  a) rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;
  b) stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;
  c) przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są także w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Fundacji IT GIRLS z siedzibą w Warszawie.
 9. Odbiorcą informacji z cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej mogą być między innymi: Google LLC oraz podmioty zlecające realizację kampanii reklamowej – Monday agencja komunikacji sp. z o.o. sp.k., Intel a także podmioty badające i zliczające te kampanie, dane te mogą być także udostępnione na rzecz partnerów handlowych Fundacji IT GIRLS z siedzibą w Warszawie.
 10. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji przeglądarki. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności przeglądarki z której korzystają (np.: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera), aby poznać zasady korzystania z plików cookies w tej konkretnej przeglądarce. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
 11. Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.
 12. W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.
 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30), a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.
 14. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl
IT Girls