Statut Fundacji „IT Girls”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. „Fundacja IT Girls”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Fundacja została ustanowiona przez Adriannę Klimczak oraz Wiolettę Klimczak, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85, w dniu 25.08.2021 r.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

 1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 

 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i podmiotach o innych formach prawnych.§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rozwoju, Pracy i Technologii.§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Zmiana stereotypowego wizerunku kobiet w zawodach technicznych, w szczególności w obszarze informatyki oraz nowych technologii.

 

 1. Promowanie zawodów technologicznych, w szczególności informatycznych w celu zwiększenia ilości kobiet studiujących i pracujących w tych zawodach.

 2. Aktywne wspieranie kobiet studiujących informatykę oraz kierunki spokrewnione z nowymi technologiami.

 

 1. Zrzeszanie kobiet pracujących w zawodach informatycznych oraz technologicznych.

 

 1. Promowanie zawodów technologicznych wśród dzieci i młodzieży.§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. współpracę z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz organizacjami, instytucjami i urzędami wspierającymi system oświaty w kraju i zagranicą

 2. organizowanie spotkań, wydarzeń oraz wyjazdów dla społeczności

 3. promowanie pozytywnych wzorców

 4. organizowanie wydarzeń specjalnych, w tym warsztatów, konkursów, hackatonów, szkoleń oraz kursów

 5. budowanie społeczności

 6. badanie rynku i opinii publicznej

 7. współpracę z firmami z rynku Polskiego oraz zagranicznego

 8. tworzenie programów stypendialnych samodzielnie oraz we współpracy z firmami 

 9. udział w konferencjach i wydarzeniach specjalnych

 10. pośredniczenie w znajdowaniu i zapełnianiu miejsc pracy

 11. organizowanie wsparcia psychologicznego, w szczególności dla osób mierzących się z problemami związanymi ze studiowaniem lub pracowaniem w zawodach technologicznych

 12. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w postaci konferencji, seminariów, itp. z możliwym udziałem partnerów

 

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz ruchomości, nieruchomości, środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.§ 8

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych,

 3. zbiórek i imprez publicznych,

 4. majątku fundacji,

 5. odsetek i lokat bankowych,

 6. dochodów z działalności gospodarczej

 

 1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

 

§ 9

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.


 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie: 

 1. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 2. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 3. PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

 4. PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 5. PKD85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

 6. PKD 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 7. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 8. PKD82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 9. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 10. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 11. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

 12. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

 13. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 14. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

 15. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

 16. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 17. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 18. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 19. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

 20. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 21. PKD63.12.Z Działalność portali internetowych

 22. PKD63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 23. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych

 24. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 25. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 26. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

 27. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

 28. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 29. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

 30. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 31. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

 

 1. W przypadku, gdy prowadzenie działalności wymagać będzie koncesji lub zezwolenia, Fundacja będzie prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

 

Rozdział V. Władze Fundacji

 

§ 10

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Rada Fundacji

 

§ 11

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 

 1. Rada składa się z 1 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 

 1. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą jednogłośną decyzją Fundatorzy.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady, bądź jednogłośną decyzją Fundatorów.

 

 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

 4. śmierci członka.

 

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.§ 12

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. akceptowanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

 4. zatwierdzanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

 5. zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.§ 13

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

 

 1. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

 1. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

 

 1. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 1. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

 1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

 1. Posiedzenie Rady może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.Zarząd Fundacji

 

§ 14

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję. 

 

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 

 1. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

 

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. śmierci członka Zarządu,

 4. jednomyślnego odwołania przez Radę Fundacji.

 

 1. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. realizacja celów statutowych,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 7. zmiana statutu,

 8. składanie wniosku do Rady o akceptację zmiany statutu,

 9. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

 

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

 1. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 1. Posiedzenie Zarządu może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

 

§ 18

Zatwierdzenia zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

 1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 1. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 1. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów.

 

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do właściwego rejestru.