KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@itgirls.org.pl

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

 3. Rodzaj przetwarzanych danych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa działalności gospodarczej, adres do korespondencji, numer NIP, numer REGON, nazwa i adres placówki przedszkolnej oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisach internetowych Administratora (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.).

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach, na podstawach prawnych oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 


Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych 

Korzystanie ze strony Internetowej Administratora, w tym strony Internetowej Sklepu, zapewnienie jej prawidłowego działania.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony internetowej.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, a dla Umowy Sprzedaży 2 lata). 

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 

Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w ramach przepisów prawa podatkowego) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. 

Rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

Dane są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń Administratora z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, a dla Umowy Sprzedaży 2 lata). 

Marketingu usług (przesyłanie informacji o  działalności Administratora, w tym wysyłka Newslettera.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie zgody  – Art. 17 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane 

dotyczą na dalsze przetwarzanie jej 

danych w tym celu albo do momentu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celach analitycznych i statystycznych – prowadzenie statystyk i analiza ruchu na stronie Administratora i w Sklepie Internetowym.

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności, Prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na stronie Internetowej i Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Strony i Sklepu Internetowego.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, a dla Umowy Sprzedaży 2 lata). 


 1. Źródło pozyskiwania danych.

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa (poprzez wypełnienie formularza kontakt, kontakt pod wskazane przez Administratora dane, albo poprzez zakup w Sklepie Internetowym). Państwa dane osobowe mogą być również pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych, jak np. rejestr KRS czy CEIDG.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,

 2. współpracującym z nami podmiotom, w szczególności przewoźnikom (kurierom i innym podmiotom obsługującym proces wysyłki), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook, jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

 3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


 1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego przez Administratora.

 1. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Stronie i w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 1. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, 

 2. żądania sprostowania danych,

 3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,

 4. uzyskania kopii swoich danych,

 5. przeniesienia danych osobowych,

 6. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, 

 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. 

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@itgirls.org.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”.

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Państwa danych do takich celów.

W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@itgirls.org.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzach na Stronie Internetowej jest dobrowolne. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi kontakt z Państwem i odpowiedź na wysłane zapytanie. Wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody oraz nie jest niezbędne. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy między nami a Państwem. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail oraz jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni kontakt i realizację umowy.

 1. Zmiany klauzuli informacyjnej.

Fundacja IT GIRLS z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie przedmiotowej klauzuli informacyjnej, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w klauzuli informacyjnej oznaczane będą datą.